โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ปี 2560 (12 ก.ย. 60)

wof6029

   > นางสาวจิราภรณ์   เบิกบานดี  นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธีโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2560 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) จัดโดยเทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า  เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรฯ และร่วมตั้งปณิธานความดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ศาลาวัดบูรพา (หลังใหม่) ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลฯ และในเขตตำบลคำตากล้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก.

wof6001

wof6002

wof6003

wof6004

wof6005

wof6006

wof6007

wof6008

wof6009

wof6010

wof6011

wof6012

wof6013

wof6014

wof6015

wof6016

wof6017

wof6018

wof6019

wof6020

wof6021

wof6022

wof6023

wof6024

wof6025

wof6026

wof6027

wof6028

wof6029

wof6030

wof6031

backhome