กิจกรรมวันเทศบาล 62

daytessaban6201

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร นำโดยนายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 24 เมษายน 2562  เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล การบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในหน่วยงาน  และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นดาวเรือง.

daytessaban6202

daytessaban6203

daytessaban6204

daytessaban6205

daytessaban6206

daytessaban6207

daytessaban6208

daytessaban6209

daytessaban6210

daytessaban6211

daytessaban6212

daytessaban6213

daytessaban6214

daytessaban6215

daytessaban6216

daytessaban6217

daytessaban6218

daytessaban6219

daytessaban6220

daytessaban6221

 backhome