การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ptessabanhd01

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

> 1. บันทึกข้อตกลงตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ระหว่างเทศบาลตำบลคำตากล้า และส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลคำตากล้า

> 2. ประกาศฯ เรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลคำตากล้า

> 3. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลคำตากล้า