เนื้อหา

เทศบัญญัติฯ เทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2558

newtbk58

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร

--------------------------------

icon pdf  หน้าปก , สารบัญ

icon pdf ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายฯ

icon pdf ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติฯ

icon pdf ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ , รายจ่ายตามแผนงาน , รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

icon pdf ส่วนที่ 4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาฯ

 

--------------------------------