Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 วิสัยทัศน์

icon star001 คณะผู้บริหารฯ icon new02

icon star001 สมาชิกสภาเทศบาล icon new02

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

icon star001 โทรศัพท์สายด่วน สายตรง 

icon star001 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฯ

QR EIT 66

^ ช่องทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำตากล้า (EIT)

 

icon pdf ประกาศผลการประเมิน ITA ปี 2565 

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้าง    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร 

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A 

icon show sticky Social Network

icon show sticky นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

icon show sticky รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6601

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

menuita6204

icon show sticky นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

menuita6206

icon show sticky ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No  Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

icon show sticky การสร้างวัฒนธรรม No  Gift  Policy 

icon show sticky รายงานผลตามนโยบาย No  Gift  Policy

icon show sticky การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน 

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6603

icon show sticky ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon show sticky การขับเคลื่อนจริยธรรม

icon show sticky การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon show sticky มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

icon show sticky การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

bannertbk5809

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2566 icon update

icon show sticky พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 2566 icon update

icon show sticky ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566 (1 ม.ค. 66) 

icon show sticky พิธีบวงสรวงเลี้ยงศาลปู่ตาแสง (18 ธ.ค. 65) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (16 ธ.ค. 65) 

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือ 2565 (8-9-10 พ.ย. 65) 

icon show sticky กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2565 (23 ต.ค. 65) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปี 2566

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ ปี 2565 (18 ต.ค. 65) icon hot02

icon show sticky โครงการอิ่มอุ่นไอรัก ทอถักสายใย 65 icon new02

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 icon new03

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 65 

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 65 

icon show sticky พิธีถวายเทียนพรรษาฯ วัดมหาชัย (12 ก.ค. 65)

icon show sticky โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะฯ (29 มิ.ย. 65)

icon show sticky โครงการแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ (25-27 มิ.ย. 65)

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 65)

icon show sticky กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 65 (12 พ.ค. 65) icon new02

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (29 ธ.ค. 64)

icon show sticky โครงการสร้างสุขเสริมกำลังใจฯ ปี 2564

icon show sticky ผ้าป่าเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2564 (25 ธ.ค. 64) 

icon show sticky เทศกาลแห่ดาวคำตากล้า 64 (24 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 64 (9 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2564 (5 ธ.ค. 64) 

icon show sticky ประขุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (28 ต.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 64

icon show sticky ประชุมฯ พิจารณาแผนดำเนินงาน ป๊ 2565 (17 ก.ย. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 (27 ส.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 (19 ก.ค. 64)

icon show sticky มอบหน้ากากอนามัยฯ 64 (1 ก.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 64

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561-2565

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 (24 พ.ย. 63)

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง 63 (31ต.ค. 63)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2563 

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2562

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

ประวัติภูไทคำตากล้า

pawatkhamtakla5701

                  ประวัติ "ภูไทคำตากล้า"

ขอย้อนรอยภูมิประวัติอันยิ่งใหญ่     ชาวภูไทคำตากล้าสง่าศรี

เกียรติภูมิชาวภูไทถิ่นคนดี                            ประวัติมีคำบอกกล่าวยาวนาน

          ถิ่นเดิมอยู่เมืองบกและเมืองวัง     หรือเมืองวังอั่งคำเป็นถิ่นฐาน

อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแต่กาลก่อน            ร่วมสร้างบ้านปลูกเรือนเหย้าเผ่าภูไท

pawatkhamtakla5702

pawatkhamtakla5703

          ปีสองพันสี่ร้อยได้ย้ายถิ่น               จากดินแดนถิ่นที่เคยอาศัย

อพยพข้ามน้ำโขงสู่แดนไทย                    ตั้งรกรากปักไว้ที่เมืองเว

          แขวงเมืองไทรบุรีเป็นที่มั่น              เมืองเรณูปัจจุบันอย่าหันเห

อุดมดีทรัพย์ในดินสินทั้งเพ                        ไม่ร่อนเร่แรมร้างห่างไกลเมือง

          เกิดคนดีชื่อว่า"ท้าวสีหราช"             ท่านเก่งกาจสามารถปราดเปรื่อง

ได้สมัครเป็นทหารป้องกันเมือง                   สร้างความดีชื่อเรื่องระบือไกล

pawatkhamtakla5704

pawatkhamtakla5705

          ได้เป็น"หลวงคำมุงคุณอาณาเขต"      ป้องกันเหตุเภทภัยชาวเมืองได้

ทุกคนต่างเคารพท่านด้วยจริงใจ                    ดูแลให้บ้านเมืองสุขเสมอมา

          ไม่นานนักเกิดสงครามฝั่งซ้ายโขง      ท่านออกโรงยกทัพไปประจันหน้า

ปราบศึกใหญ่แต่ต้องพ่ายแพ้กลับมา             เพราะเหตุฆ่าฟันสตรีเพราะจำใจ

          ท่านเกิดท้อรันทดใจหดหู่                ต้องอดสูเศร้าสลดสุดอดได้

พาทหารหนีกลับระงับใจ                            เป็นเหตุให้ต้องโทษผิดอนิจจา

          มีช้างเจ็ดม้าสิบเอ็ดวัวสิบสี่              ไม่รอรีเกณฑ์กันโกลาหล

บ้างขับเกวียนเดินทางเท้าเข้าสกล             สู้ดั้นด้นพ้นป่าพนาสี

          ถึงพรรณนานิคมก็หยุดพัก              จะตั้งหลักหรือไม่ก็ใช่ที่

ต้องรอนแรมเดินทางต่ออีกที                    ถึงถิ่นที่บ้านนาเหลืองบ้านนาบัว

          ได้ตกลงทำสวนทำนาไร่                 แต่ห่างไกลน้ำแล้งแห้งขอดทั่ว

อัตคัดฝืดเคืองทุกครอบครัว                      เดือดร้อนทั่วจึงโยกย้ายถ่ายเทไป

          เดินทางมาถึงบ้านท่ากกแดง           ตั้งหลักแหล่งหวังทำนาและทำไร่

เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชาวภูไท           ไม่ทันไรต้องทิ้งบ้านเช่นผ่านมา

pawatkhamtakla5707

pawatkhamtakla5706

          ข้ามแม่น้ำสงครามมาก่อตั้ง            รวมพลังสร้างหมู่บ้านคำตากล้า

เป็นดินแดนถิ่นอุดมทั้งข้าวปลา                จะทำนาทำไร่ได้ผลดี

          ต่างทำมาหากินบนถิ่นสุข               ลืมความทุกข์ที่ผ่านพ้นบนวิถี

สืบเชื้อสายชาวภูไทชั่วตาปี                      สิ้นท้าวศรีหราชขาดผู้นำ

          ได้ยกให้ท้าวกาลูเป็นหัวหน้า           ดูแลชาวประชาให้ชุ่มฉ่ำ

ขึ้นตำบลคูสะคามถิ่นน้ำดำ                        เมืองผู้นำอำเภอคือวานร

pawatkhamtakla5708

pawatkhamtakla57081

          ย่างสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า           หมู่บ้านเราได้เป็นตำบลก่อน

แต่ก็ยังขึ้นตรงกับวานร                            นายไกรษร  ศรีสุราช  เป็นกำนัน

          มีตำแหน่งเป็น"ขุนศรีสุรเกษม"     ต่างปรีดิ์เปรมท่านปัดทุกข์ให้สุขสันต์

ต้นตระกูล"ศรีสุราช"ที่รู้กัน                      ด้วยยึดมั่นคุณธรรมนำชีวี

          ไม่นานนักเป็นอำเภอคำตากล้า         ทุกถ้วนหน้ามีสง่าเชิดราศรี

ชาวภูไทกลมเกลียวมั่นสามัคคี                    ครองชีวีสงบสุขตราบทุกวัน.

 

pawatkhamtakla5709

pawatkhamtakla5710

pawatkhamtakla5711

pawatkhamtakla5712

pawatkhamtakla5713

pawatkhamtakla5714

pawatkhamtakla5715

pawatkhamtakla5716

pawatkhamtakla5717

pawatkhamtakla5718

pawatkhamtakla5719

pawatkhamtakla5720

pawatkhamtakla5721

pawatkhamtakla5724

pawatkhamtakla5725

pawatkhamtakla5726

pawatkhamtakla5727

pawatkhamtakla5728

pawatkhamtakla5729

pawatkhamtakla5730

> บันทึกภาพ/ประชาสัมพันธ์โดย... เว็ปมาสเตอร์ (ฉลามขาว)

backhome

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

pupigan250

 

September 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

6763744
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1138
3174
12419
6727410
60516
74719
6763744
Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-09-28 06:47:04

แบบประเมินผลความพึงพอใจในบริการ (Poll)

มากที่สุด - 33.3%
มาก - 42.9%
ปานกลาง - 4.8%
น้อย - 0%
น้อยที่สุด - 19%

Total votes: 21
The voting for this poll has ended on: 18 ก.ย. 2022 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.