เนื้อหา

โครงการจัดทำแผนชุมชนฯ 60

plansumson6001

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 60 โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และนำข้อมูลบรรจุเข้าในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ต่อไป.

plansumson6002

plansumson6003

plansumson6004

plansumson6005

plansumson6006

plansumson6007

plansumson6008

plansumson6009

plansumson6010

plansumson6011

plansumson6012

plansumson6013

plansumson6014

plansumson6015

plansumson6016

plansumson6017

plansumson6018

plansumson6019

backhome