เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ (30 พ.ค. 60)

sapa300501

    > สภาเทศบาลตำบลคำตากล้า จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพือปรึกษาหารือข้อราชการและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sapa300504

sapa300502

sapa300503

sapa300505

sapa300506

sapa300507

sapa300508

sapa300509

sapa300510

sapa300511

sapa300512

sapa300513

sapa300514

sapa300515

sapa300516

sapa300517

sapa300518

sapa300519

sapa300520

backhome