เนื้อหา

อบรม อผส.รุ่น 4 (16 มิ.ย. 60)

orops46001

    > ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูุ้สูงอายุจังหวัดสกลนคร กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส. รุ่น 4 ประกอบด้วย ศพอส.คำตากล้า ศพอส.เจริญศิลป์ ศพอส.นาซอ ศพอส.หนองกวั่ง ศพอส.โพนแพง) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลคำตากล้า โดย ศพอส.คำตากล้า เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา.

orops46002

orops46003

orops46004

orops46005

orops46006

orops46008

orops46009

orops46010

orops46011

orops46012

orops46013

orops46014

orops46015

orops46016

orops46017

orops46018

orops46019

orops46020

orops46021

orops46022

backhome