เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ปี 2560

pssapa15086001

     > เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า ได้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ) ซึ่งเสนอญัตติโดยนายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง.

pssapa15086002

pssapa15086003

pssapa15086004

pssapa15086005

pssapa15086006

pssapa15086007

pssapa15086008

backhome