เนื้อหา

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลคำตากล้า

opencenterktk5801

  > พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคำตากล้า ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  โดยทางกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ประสานโครงการฯ และได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ชุมชนสร้างคำ  ตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร.

opencenterktk5802

opencenterktk5803

opencenterktk5804

opencenterktk5805

opencenterktk5806

opencenterktk5807

opencenterktk5808

opencenterktk5809

opencenterktk5810

opencenterktk5811

opencenterktk5812

opencenterktk5813

opencenterktk5814

opencenterktk5815

opencenterktk5829

opencenterktk5816

opencenterktk5817

opencenterktk5818

opencenterktk5819

opencenterktk5820

opencenterktk5821

opencenterktk5822

opencenterktk5823

opencenterktk5824

opencenterktk5825

opencenterktk5826

opencenterktk5827

opencenterktk5828

opencenterktk5830

opencenterktk5831

opencenterktk5832

opencenterktk5833

opencenterktk5834

opencenterktk5835

opencenterktk5836

opencenterktk5837

opencenterktk5838

opencenterktk5839

opencenterktk5840

opencenterktk5841

opencenterktk5842

opencenterktk5843 

 opencenterktk5844

 opencenterktk5845

 opencenterktk5846

 opencenterktk5847

 opencenterktk5848

 opencenterktk5849

 opencenterktk5850

 opencenterktk5851

opencenterktk5852 

opencenterktk5853

opencenterktk5854

opencenterktk5855

opencenterktk5856

opencenterktk5857

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome