เนื้อหา

กฐินเทศบาลตำบลคำตากล้า 58 (6 พ.ย. 58)

gatintbk58072

    > กฐินเทศบาลฯ 58  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพี่น้องชาวบ้านโคกอุดม-ทานตะวัน  ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลคำตากล้า  ประจำปี 2558  ณ  วัดสว่างสามัคคี  บ้านโคกอุดม-ทานตะวัน  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  ซึ่งได้ยอดกฐินฯ ทั้งสิ้นจำนวน 168,999 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน). 

gatintbk58001

gatintbk58002gatintbk58003

gatintbk58004gatintbk58005

gatintbk58006gatintbk58007

gatintbk58008gatintbk58009

gatintbk58010

gatintbk58011gatintbk58012

gatintbk58013gatintbk58014

gatintbk58016

gatintbk58017

gatintbk58018gatintbk58019

gatintbk58020

 gatintbk58021

 gatintbk58022

 gatintbk58023

 gatintbk58024

gatintbk58025

 gatintbk58026

 gatintbk58027

 gatintbk58028

 gatintbk58029

 gatintbk58030

gatintbk58031

gatintbk58032gatintbk58033

 gatintbk58034

 gatintbk58035

 gatintbk58036

 gatintbk58037

gatintbk58038 

gatintbk58039gatintbk58040

gatintbk58041gatintbk58042

gatintbk58043gatintbk58044

gatintbk58045gatintbk58046

gatintbk58047gatintbk58048

gatintbk58049

gatintbk58050

 gatintbk58051

 gatintbk58052

 gatintbk58053

 gatintbk58054

 gatintbk58055

 gatintbk58056

 gatintbk58057

 gatintbk58058

 gatintbk58059

 gatintbk58060

gatintbk58061gatintbk58062

gatintbk58063gatintbk58064

gatintbk58065gatintbk58066

gatintbk58067gatintbk58068

gatintbk58069gatintbk58070

gatintbk58071gatintbk58072

gatintbk58073

gatintbk58074gatintbk58075

gatintbk58076gatintbk58077

 gatintbk58078

gatintbk58079 

gatintbk58080gatintbk58081

gatintbk58082gatintbk58083

gatintbk58084gatintbk58085

gatintbk58086gatintbk58087

gatintbk58088gatintbk58089

gatintbk58090

 gatintbk58091

gatintbk58092gatintbk58093

gatintbk58094gatintbk58095

gatintbk58096gatintbk58097

gatintbk58098gatintbk58099

gatintbk58100

 gatintbk58101

gatintbk58102gatintbk58103

 gatintbk58104

 gatintbk58105

backhome