เนื้อหา

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯ เบื้องต้น 59

arcom5952

    > โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯ เบื้องต้น 59 เทศบาลตำบลคำตากล้าจัดโครงการอบรมและปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า

     หัวข้อการอบรมและปฏิบัติฯ ประกอบด้วย 1.การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2.การใช้งานโปรแกรม Microsoft office word 2010  3.การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 2010   4.การใช้งานโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2010  5.การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า.

arcom5901

arcom5902

arcom5903

arcom5904

arcom5905

arcom5906

arcom5907

arcom5908

arcom5909

arcom5910

arcom5911

arcom5912

arcom5913

arcom5914

arcom5915

arcom5916

arcom5917

arcom5919

arcom5920

arcom5921

arcom5922

arcom5923

arcom5924

arcom5925

arcom5926

arcom5927

arcom5928

arcom5929

arcom5930

arcom5931

arcom5932

arcom5933

arcom5934

arcom5935

arcom5936

arcom5937

arcom5938

arcom5939

arcom59391

arcom5940

arcom5941

arcom5942

arcom5943

arcom5944

arcom5945

arcom5946

arcom5948

arcom5949

arcom5950

arcom59471

arcom5947

arcom5951

backhome