เนื้อหา

ประชุมสภาฯ สมัย 2 ปี 2559 (23 พ.ค. 59)

sapa23055901

   ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 2 ปี 2559  สภาเทศบาลตำบลคำตากล้าจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sapa23055902

sapa23055903

sapa23055904

sapa23055905

sapa23055906

sapa23055907

sapa23055908

sapa23055909

sapa23055910

sapa23055911

sapa23055912

sapa23055913

sapa23055914

sapa23055915

sapa23055916

sapa23055917

sapa23055918

sapa23055919

sapa23055920

sapa23055921

sapa23055922

sapa23055923

sapa23055924

sapa23055925

sapa23055926

sapa23055927

sapa23055928

sapa23055929

sapa23055930

backhome