เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ปี 2561 ครั้งที่ 2 (24 ส.ค. 61)

sapatbk24086107

   > เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ด้วยมติ : เห็นชอบ 11 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง.

sapatbk24086101

sapatbk24086102

sapatbk24086103

sapatbk24086104

sapatbk24086105

sapatbk24086106

backhome