เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ปี 2562 (14 ส.ค. 62)

sapatbk036201

sapatbk036202

  > เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาเทศบาลตำบลคำตากล้าได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งทางสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบในวาระรับหลักการ 11 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง.

sapatbk036203

sapatbk036204

sapatbk036205

sapatbk036206

sapatbk036207

sapatbk036208

backhome