เนื้อหา

บุญกฐินเทศบาลตำบลคำตากล้า 62

gatintbk6201

  > นายปริญญา  นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำตากล้า และพี่น้องชาวบ้านโคกอุดม ได้ร่วมกันจัดงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดสว่างสามัคคี บ้านโคกอุดม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ยอด 133,999 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) สาธุ.

gatintbk6202

gatintbk6203

gatintbk6204

gatintbk6205

gatintbk6206

gatintbk6207

gatintbk6208

gatintbk6209

gatintbk6210

gatintbk6211

gatintbk6212

gatintbk6223

gatintbk6224

gatintbk6225

gatintbk6226

gatintbk6213

gatintbk6214

gatintbk6215

gatintbk6216

gatintbk6217

gatintbk6218

gatintbk6219

gatintbk6220

gatintbk6221

gatintbk6222

backhome