เนื้อหา

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 63 (25 ก.พ. 63)

sapa25026301

  > เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีฯ และหารือร่วมกันในด้านการบริหารงานเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sapa25026302

sapa25026303

sapa25026304

 

backhome