เนื้อหา

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ptessabanhd01

1. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

2. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองคลัง เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

3. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

4. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

5. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

6. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

7. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองช่าง เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร