เนื้อหา

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ptessabanhd01

dok orange 1. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

dok orange 2. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองคลัง เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

dok orange 3. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

dok orange 4. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

dok orange 5. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

dok orange 6. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

dok orange 7. กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน กองช่าง เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร