เนื้อหา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ptessabanhd01

> หลักเกณฑ์การบริหาร (1)การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

> หลักเกณฑ์การบริหาร (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

> หลักเกณฑ์การบริหาร (3)การพัฒนาบุคลากร

> หลักเกณฑ์การบริหาร (4)การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

> หลักเกณฑ์การบริหาร (5)การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ