เนื้อหา

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 64

wtm6401

> 27 พ.ค. 2564 นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ฯลฯ.

wtm6402

wtm6403

wtm6404

wtm6405

wtm6406

wtm6407

wtm6408

wtm6409

wtm6491

wtm6492

backhome