เนื้อหา

ประชุมฯ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2565 (17 ก.ย. 65)

plandnytbk6501

> วันที่ 17 กันยายน 2564 นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นประธานฯ ในการประชุมพิจารณาซักซ้อมแนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำตากล้า และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ
   วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว สัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณประจำปี.

plandnytbk6502

plandnytbk6503

plandnytbk6504

plandnytbk6505