เนื้อหา

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ อ.คำตากล้า

ลำดับที่ ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์
1  ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
2  สำนักทะเบียนอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 577
3  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 592
4  สัสดีอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
5  ที่ดินอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
6  ปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
7  พัฒนาการอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
8  เทศบาลตำบลคำตากล้า 042 - 796 - 043
9  อบต.คำตากล้า 042 - 796 - 173
 10  อบต.หนองบัวสิม 
042 - 793 - 111 
  11  อบต.นาแต้  042 - 796 - 967
  12  เทศบาลตำบลแพด  042 - 981 - 070
  13  สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 058
  14  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 107
  15  สำนักงานสรรพากรอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 093
  16  สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า  042 - 796 - 004
  17  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำตากล้า  042 - 796 - 126
  18  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 059
  19  กศน.อำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 110
  20  ธนาคาร ธกส.คำตากล้า 042 - 796 - 538
  21  สหกรณ์การเกษตรอำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 069
  22  โรงพยาบาลคำตากล้า  042 - 796 - 113
23   ศูนย์ศิิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตรฯ 042 - 981 - 011
24  หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ สน.6 042 - 796 - 192
25  โรงเรียนบ้านคำตากล้า 042 - 796 - 056
26  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  042 - 796 - 084
27  โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 042 - 981 - 047
28  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 042 - 796 - 467
29  ฟาร์มตัวอย่างคำตากล้า 042 - 981 - 060