Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 วิสัยทัศน์

icon star001 คณะผู้บริหารฯ icon new02

icon star001 สมาชิกสภาเทศบาล icon new02

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

icon star001 โทรศัพท์สายด่วน สายตรง 

icon star001 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฯ

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้างหน่วยงาน    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร 

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A (กล่องข้อความ ถาม-ตอบ) 

icon show sticky Social Network

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานประจำปี 

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

icon show sticky รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6203

icon show sticky แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 

icon show sticky รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

menuita6204

icon show sticky นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

icon show sticky ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

menuita6206

icon show sticky นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

icon show sticky การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

icon show sticky การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

icon show sticky การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน 

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6207

icon show sticky มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

icon show sticky การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

bannertbk5809

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งแรก ปี 2565 icon update

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 65 icon update

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 65 icon new03

icon show sticky พิธีถวายเทียนพรรษาฯ วัดมหาชัย (12 ก.ค. 65)

icon show sticky โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะฯ (29 มิ.ย. 65)

icon show sticky โครงการแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ (25-27 มิ.ย. 65)

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 65)

icon show sticky กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 65 (12 พ.ค. 65) icon new02

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (29 ธ.ค. 64)

icon show sticky โครงการสร้างสุขเสริมกำลังใจฯ ปี 2564

icon show sticky ผ้าป่าเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2564 (25 ธ.ค. 64) 

icon show sticky เทศกาลแห่ดาวคำตากล้า 64 (24 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 64 (9 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2564 (5 ธ.ค. 64) 

icon show sticky ประขุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (28 ต.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 64

icon show sticky ประชุมฯ พิจารณาแผนดำเนินงาน ป๊ 2565 (17 ก.ย. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 (27 ส.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 (19 ก.ค. 64)

icon show sticky มอบหน้ากากอนามัยฯ 64 (1 ก.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 64

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561-2565

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 (24 พ.ย. 63)

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง 63 (31ต.ค. 63)

icon show sticky วันปิยะมหาราช 63 (23 ต.ค. 63)

icon show sticky กฐินเทศบาลตำบลคำตากล้า 63 (16 ต.ค. 63)

icon show sticky วันคล้ายวันสวรรคตฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2563)

icon show sticky กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 (12 ส.ค. 63)

icon show sticky พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ (23 ก.ค. 63)

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ (21 ก.ค. 63)

icon show sticky ถวายเทียนจำนำพรรษา 2563 (20 ก.ค. 63) 

icon show sticky โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โควิท 19 และจัดทำหน้ากากอนามัยฯ (11 มี.ค. 63) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 63 (25 ก.พ. 63) 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 2563 (10 ม.ค. 63) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค. 63)

icon show sticky ขบวนแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 62 (24 ธ.ค. 62) 

icon show sticky กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ (9 ธ.ค. 62) 

icon show sticky พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (20 พ.ย. 2562) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือเทศบาลตำบลคำตากล้า 62

icon show sticky บุญกฐินเทศบาลฯ ปี 2562 (31 ต.ค. 62) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช 2562 (23 ต.ค. 62) 

icon show sticky พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 62) 

icon show sticky โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 62 (5 ก.ย. 62) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ปี 2562 (14 ส.ค. 62) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระพันปีหลวง (12 ส.ค .2562) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 (28 ก.ค. 62) 

icon show sticky ถวายเทียนพรรษา 62 (12 ก.ค. 62)  

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 62 

icon show sticky ประชาคมท้องถิ่นฯ 62 (7 มิ.ย. 62) icon new02

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 62) icon new03

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562 จังหวัดสกลนคร (18 พ.ค. 62)  icon new

icon show sticky พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 2562

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2562

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 (1 มี.ค. 62)

icon show sticky โครงการจัดทำแผนชุมชน 62 (17-31 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61)

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

กิจกรรมวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า 2561 (13 เม.ย. 61)

daysungayktk6101

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า.

daysungayktk6102

daysungayktk6103

daysungayktk6104

daysungayktk6105

daysungayktk6106

daysungayktk6107

daysungayktk6108

daysungayktk6109

daysungayktk6110

daysungayktk6111

daysungayktk6112

backhome

 

 

 

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

newtbk58 

       การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำตากล้านั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำตากล้าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลคำตากล้าจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง    เทศบาลตำบลคำตากล้า ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

 

       การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลคำตากล้ากำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

 

     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
       (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
       (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
       (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
       (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
       (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
       (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 
     2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
       (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
       (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
       (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
       (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
       (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
       (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
 
     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
       (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
       (3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
       (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
       (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
       (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
 
     4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
      (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
      (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
      (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
      (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
      (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
      (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
      (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
 
     5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
      (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
      (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ล (มาตรา 67(2))
      (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
 
     6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
      (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
      (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
      (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18))
 
     7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
      (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
      (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
      (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
      (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
 
       ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการของเทศบาลตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ
 
 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลคำตากล้าจะดำเนินการ  ดังนี้
 
     ภารกิจหลัก
     1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
     2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
     6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
     7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ภารกิจรอง
     1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
     2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
     3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
     4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
 
-----------------------------------------------------

 

 

 

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยฯ 58

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2558

-------------------------

รหัสวิชา วิชาเอก จำนวน (คน) หมายเหตุ
01  คอมพิวเตอร์ 107  icon pdf รายละเอียด
02  ภาษาไทย 60  icon pdf รายละเอียด
03  ภาษาอังกฤษ 74  icon pdf รายละเอียด
04  การศึกษาปฐมวัย 100  icon pdf รายละเอียด 
05  คณิตศาสตร์ 50  icon pdf รายละเอียด
06  พลศึกษา 75  icon pdf รายละเอียด
07  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 135  icon pdf รายละเอียด 
08  นาฏศิลป์ 12  icon pdf รายละเอียด
รวม  613  

     icon pdf  ประกาศฯ เรื่องวัน เวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2558 (สอบวันที่ 31 ต.ค. 2558) icon update

 

backhome

 

 

 

เอกสารเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์

bannertbk5810

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำตากล้า

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องุถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - แผนกงาารจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า 

 icon pdf  ประกาศฯ แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์... งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2562

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562

  icon pdf   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ปี 2562 

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 icon pdf  ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา ตำแหน่งครู คศ.1 จำนวน 3 อัตรา (สาขาวิชาเอกภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,คอมพิวเตอร์,พลศึกษา,สังคมศึกษา,ศิลปกรรม และคณิตศาสตร์)

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้คู่มือประชาชนของ อปท. (เทศบาลตำบลคำตากล้า) 

       bu 1  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เทศบาลตำบลคำตากล้า icon update

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 icon update

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ , แผนการจัดหาพัสดุฯ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคำตากล้า  

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

 

       bu 1  ประกาศฯ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 2559) 

       bu 1  ประกาศฯ รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 2559)

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

   

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

       bu 1  ประชาสัมพันธ์  กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ  และชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2559 (เทศบาลตำบลคำตากล้า)  

       bu 1  งบแสดงฐานะทางการเงิน,งบทรัพย์สิน,งบหนี้สิน,งบเงินสะสม,งบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากเงินรายรับของเทศบาลตำบลคำตากล้า  และงบแสดงฐานะการเงินของสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า  ประจำปีงบประมาณ 2558

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1 ประกาศฯ เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2558 

       bu 1  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ค่าธรรมเนียม  และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2558 

       bu 1  เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประใมาณ พ.ศ.2558 (เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร) 

       bu 1  งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลคำตากล้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 

 

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

pupigan250

 

August 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

5729856
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
370
817
1187
5703387
14847
77357
5729856
Your IP: 3.235.140.84
Server Time: 2022-08-08 10:07:07

แบบประเมินผลความพึงพอใจในบริการ (Poll)

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.