Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 วิสัยทัศน์

icon star001 คณะผู้บริหารฯ icon new02

icon star001 สมาชิกสภาเทศบาล icon new02

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

icon star001 โทรศัพท์สายด่วน สายตรง 

icon star001 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฯ

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้างหน่วยงาน    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร 

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A (กล่องข้อความ ถาม-ตอบ) 

icon show sticky Social Network

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานประจำปี 

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

icon show sticky รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6203

icon show sticky แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 

icon show sticky รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

menuita6204

icon show sticky นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

icon show sticky ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

menuita6206

icon show sticky นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

icon show sticky การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

icon show sticky การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

icon show sticky การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน 

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6207

icon show sticky มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

icon show sticky การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

bannertbk5809

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งแรก ปี 2565 icon update

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 65 icon update

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 65 icon new03

icon show sticky พิธีถวายเทียนพรรษาฯ วัดมหาชัย (12 ก.ค. 65)

icon show sticky โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะฯ (29 มิ.ย. 65)

icon show sticky โครงการแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ (25-27 มิ.ย. 65)

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 65)

icon show sticky กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 65 (12 พ.ค. 65) icon new02

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (29 ธ.ค. 64)

icon show sticky โครงการสร้างสุขเสริมกำลังใจฯ ปี 2564

icon show sticky ผ้าป่าเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2564 (25 ธ.ค. 64) 

icon show sticky เทศกาลแห่ดาวคำตากล้า 64 (24 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 64 (9 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2564 (5 ธ.ค. 64) 

icon show sticky ประขุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (28 ต.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 64

icon show sticky ประชุมฯ พิจารณาแผนดำเนินงาน ป๊ 2565 (17 ก.ย. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 (27 ส.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 (19 ก.ค. 64)

icon show sticky มอบหน้ากากอนามัยฯ 64 (1 ก.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 64

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561-2565

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 (24 พ.ย. 63)

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง 63 (31ต.ค. 63)

icon show sticky วันปิยะมหาราช 63 (23 ต.ค. 63)

icon show sticky กฐินเทศบาลตำบลคำตากล้า 63 (16 ต.ค. 63)

icon show sticky วันคล้ายวันสวรรคตฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2563)

icon show sticky กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 (12 ส.ค. 63)

icon show sticky พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ (23 ก.ค. 63)

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ (21 ก.ค. 63)

icon show sticky ถวายเทียนจำนำพรรษา 2563 (20 ก.ค. 63) 

icon show sticky โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โควิท 19 และจัดทำหน้ากากอนามัยฯ (11 มี.ค. 63) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 63 (25 ก.พ. 63) 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 2563 (10 ม.ค. 63) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค. 63)

icon show sticky ขบวนแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 62 (24 ธ.ค. 62) 

icon show sticky กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ (9 ธ.ค. 62) 

icon show sticky พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (20 พ.ย. 2562) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือเทศบาลตำบลคำตากล้า 62

icon show sticky บุญกฐินเทศบาลฯ ปี 2562 (31 ต.ค. 62) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช 2562 (23 ต.ค. 62) 

icon show sticky พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 62) 

icon show sticky โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 62 (5 ก.ย. 62) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ปี 2562 (14 ส.ค. 62) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระพันปีหลวง (12 ส.ค .2562) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 (28 ก.ค. 62) 

icon show sticky ถวายเทียนพรรษา 62 (12 ก.ค. 62)  

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 62 

icon show sticky ประชาคมท้องถิ่นฯ 62 (7 มิ.ย. 62) icon new02

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 62) icon new03

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562 จังหวัดสกลนคร (18 พ.ค. 62)  icon new

icon show sticky พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 2562

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2562

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 (1 มี.ค. 62)

icon show sticky โครงการจัดทำแผนชุมชน 62 (17-31 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61)

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ อ.คำตากล้า

ลำดับที่ ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์
1  ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
2  สำนักทะเบียนอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 577
3  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 592
4  สัสดีอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
5  ที่ดินอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
6  ปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
7  พัฒนาการอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 055
8  เทศบาลตำบลคำตากล้า 042 - 796 - 043
9  อบต.คำตากล้า 042 - 796 - 173
 10  อบต.หนองบัวสิม 
042 - 793 - 111 
  11  อบต.นาแต้  042 - 796 - 967
  12  เทศบาลตำบลแพด  042 - 981 - 070
  13  สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 058
  14  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 107
  15  สำนักงานสรรพากรอำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 093
  16  สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า  042 - 796 - 004
  17  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำตากล้า  042 - 796 - 126
  18  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 059
  19  กศน.อำเภอคำตากล้า 042 - 796 - 110
  20  ธนาคาร ธกส.คำตากล้า 042 - 796 - 538
  21  สหกรณ์การเกษตรอำเภอคำตากล้า  042 - 796 - 069
  22  โรงพยาบาลคำตากล้า  042 - 796 - 113
23   ศูนย์ศิิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตรฯ 042 - 981 - 011
24  หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ สน.6 042 - 796 - 192
25  โรงเรียนบ้านคำตากล้า 042 - 796 - 056
26  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  042 - 796 - 084
27  โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 042 - 981 - 047
28  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 042 - 796 - 467
29  ฟาร์มตัวอย่างคำตากล้า 042 - 981 - 060
     

 

 

 

ที่พักในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า

 

ที่พักในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า
saktongktk6502 > โรงแรม "สักทอง รีสอร์ท"บริการ ห้องพักแอร์-พัดลม 24 ชั่วโมง (ฟรีอินเตอร์เน็ต) เบอร์โทรศัพท์042-796-610 , 08-1797-4990 โรงแรมฯ อยู่ติดถนนสายพังโคน-บึงกาฬ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลคำตากล้า ประมาณ 300 เมตร  อยู่ห่างจากตลาดโลตัส (คำตากล้า) ประมาณ 700 เมตร.
onlamunktk6502 > อ่อนละมุนรีสอร์ท  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร ตั้ง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า ทางเข้าตรงข้ามฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคำตากล้า อยู่ห่างจากถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ประมาณ 500 เมตร (จากถนนสายหลักถึงรีสอร์ทฯ เป็นถนนคอนกรีต) หมายเลขโทรศัพท์ 09-0858-3385 บริหารงานโดย.. คุณเสงี่ยม  บุตรดา.
khamtaklavip6502 > คำตากล้ารีสอร์ท  VIP บ้านบ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  หมายเลขโทรศํพท์  042-796-262 , 08-1947-3202 , 08-1946-3106  บรรยากาศร่มรื่น  เป็นส่วนตัว  อยู่ห่างจากถนนสายพังโคน-บึงกาฬ  ประมาณ 200 เมตร  บริหารงานโดยคุณสมบัติ-คุณวีณา  โมงขุนทด.
punglungktk6502 > ผึ้งหลวงรีสอร์ท  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 11 อยู่ติดถนนสายพังโคน - บึงกาฬ  (อยู่ห่างตลาดโลตัสคำตากล้าประมาณ 300 เมตร)บริการ : ห้องพัก  อาหาร  เครื่องดื่ม  แอร์  ทีวี  ตู้เย็น  น้ำอุ่น  เคเบิลทีวี  ฟรี WiFi ค่าบริการห้องพักชั่วคราว 200 บาท ,ค้างคืน 400 บาท บริหารงานโดย... คุณศักดิ์ดา   อินทรล้ำสมุทร  ติดต่อสอบถาม/จองห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์... 088 - 5494614 , 082 - 8438879 .
pompanktk6502  > โรงแรมพรหมพรรณแกรนด์รีสอร์ท  ตั้งอยู่บ้านบ่อคำ  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  (อยู่ติดถนนสายพังโคน - บึงกาฬ และอยู่ห่างจากตลาดโลตัสคำตากล้าประมาณ 700 เมตร  บริหารงานโดย... คุณธีรยุทธ   รัศมี  ติดต่อ...0878643320
 coconut5801  > "โคโคนัทรีสอร์ท"  ตั้งอยู่บ้านบ่อคำ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  อยู่ห่างจากถนนสายพังโคน - บึงกาฬ ประมาณ 200 เมตร (ตรงข้ามฟาร์มตัวอย่างคำตากล้า) บริการที่พักตลอด 24 ชั่วโมง แอร์ ทีวี พัดลม ตู้เย็น จานดาวเทียม UBC น้ำร้อน น้ำเย็น อาหารและเครื่องดื่ม ราคา 100 - 200 - 300   เบอร์โทรศัพท์ 08-07460962.


backhome

 

 

หนองสามขา บ้านศรีดอกแก้ว อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

nongsamka6501

^ หนองสามขา  เป็นหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า  อยู่ห่างจากตลาดสดเทศบาลฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร  (ทางไปอำเภอบ้านม่วง)  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่น่าแวะเวียน  และบันทึกภาพเป็นที่ระลึก.

nongsamka6503

nongsamka6504

nongsamka6502

nongsamka6505

nongsamka6506

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome

 

ผาศักดิ์ บ้านผาศักดิ์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

pasak5714

^ ผาศักดิ์  ตั้งอยู่บ้านผาศักดิ์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ไปตามเส้นทางคำตากล้า - ท่าก้อนประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม ซึ่งมีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน.pasak5701

pasak5702

pasak5703

pasak5704

pasak5705

pasak5706

pasak5707

pasak5708

pasak5709

pasak5710

pasak5711

pasak5712

pasak5713

pasak5714

pasak5715

pasak5716

pasak5717

pasak5718

pasak5719

pasak5720

pasak5721

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

pupigan250

 

August 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

5729909
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
423
817
1240
5703387
14900
77357
5729909
Your IP: 3.235.140.84
Server Time: 2022-08-08 10:45:23

แบบประเมินผลความพึงพอใจในบริการ (Poll)

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.